Enjoy the trip now...

We are photography trip organizer. Provide public or Private trip for person who love taking the photos.

Facebook Line

Term & regulations


1. ลูกค้าเก่าแจ้งชำระหน้างานได้
2. ยกเลิกทริป รบกวนแจ้งก่อนอย่างน้อย 7 วัน ต้องหาคนแทนเอง ถ้าไม่มีคนแทนต้องขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนราคาทริปค่ะ
3. กรณีที่ติดธุระกระทันหันจริงๆ ก่อนวันทริป โดยทริปนั้นมีสำรอง ให้คนที่สำรองอยู่แทนได้ โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ค่ะ
4. งดใช้ขาตั้งแฟลชและไฟขนาดใหญ่นะคะ
5. ไม่อนุญาติให้ถ่ายวีดีโอ หรือ Facebook Live (ยกเว้นทีมงานและผู้ที่ได้รับอนุญาติ)
6. ห้ามนำภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์